Peter Ström: Analog och digital opinionsdiskurs

Peter Ström (foto: Magnus Nordström)

Allt fler människor deltar i samhället genom att skriva. Syftet med den här studien är att undersöka interpersonella aspekter av texter som har kallats deltagande texter. Begreppet omfattar bland annat opinionsorienterade texter som Twitter-inlägg och insändare i dagstidningar, som båda undersöks i föreliggande studie.

Forskningsfrågor som besvaras är: vilka attityder kommuniceras i de två texttyperna och vilka interaktionella resurser är centrala för att konstruera skribenters förhållningssätt samt interaktionella stil? Metoder för studien är text- och diskursanalys med utgångspunkt i appraisal-ramverkets attityd- och dialogicitetssystem, som kan härledas till den interpersonella metafunktionen i systemisk-funktionell lingvistik. Genomgående anläggs ett komparativt perspektiv.

Preliminära resultat är att skribenter av insändare intar en tydligt negativ positionering gentemot de frågor som fokuseras i texterna. I twitter-inlägg finns i typfallet också tydlig värdepositionering, men de kan vara såväl positiva som negativa. I fråga om interaktionella resurser indikerar resultaten tämligen lika mönster i texttyperna, vilket kan ses som oväntat med tanke på texternas olika kontexter.

Tekstualitet – et nytt netttidsskrift om sakprosa!

For den som vil bruke sommerferien til å oppdatere seg på sakprosafeltet, kan det anbefales å sjekke ut det nye faglitterære tidsskriftet Tekstualitet. Det er miljøet rundt masterstudiet i faglitterær skriving og masterstudiet i pedagogiske tekster ved Høgskolen i Vestfold som står bak sakprosatidsskriftet, som har til hensikt å bidra til å utvikle det faglitterære feltet gjennom blant annet utprøving og drøfting av sjangerbruk. Lesere kan dermed forvente seg en stor bredde av fag- og sakprosatekster fra alle fagområder. Det er også muligheter for å bidra med egne tekster til tidsskriftet, les mer om dette her.

Det nye sakprosatidsskriftet finner du på www.tekstualitet.no.

reading

(Foto: iamtheo/Flickr)

Tekstualitet – anbefalt sommerlesning for sakprosainteresserte!