Camilla Forsberg: ”Varför ska vi kunna skriva, varför är det så viktigt?” – om diskurser i tidig skrivundervisning

I studien undersöks skrivundervisning för 3-10-åringar. Syftet är att bidra med kunskap om hur skrivande normeras i förskola, förskoleklass och grundskola. Forskningsfrågorna är: Vad framstår som prioriterat i skrivundervisningen av lärare och barn? Vilka normerande diskurser framträder i skrivundervisningen i de pedagogiska praktikerna?

Teoretiskt och metodologiskt utgår studien från kritisk diskursanalys (Fairclough, 2010). Data utgörs av observationer av skrivundervisning och lärarintervjuer, enskilt och i grupp. Vid analysen framträder åtta diskurser: självaktnings-, färdig-, färdighets-, förebilds-, kreativitets-, delaktighets-, medvetenhets- samt mognads- och progressionsdiskursen. Över tid sker en förskjutning i skrivundervisningens diskursordning från individ-kreativitet-delaktighet mot mer av förväntningar-standardisering-likriktning. En slutsats är att skrivundervisningen baseras på barnens skrivutveckling och aktuell skrivsituation. En annan är att skrivundervisning främst normeras genom barnens agerande och deras frågor om vad och hur de (inte) får skriva. Både lärare och barn normerar skrivundervisningen då de gör skrivundervisning tillsammans.

Forsbergs avhandling, Skrivandets gränser: Normering genom skrivdiskurser i tidig skrivundervisning, er tilgjengelig her: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-103099

Retorikkseminar 28. april: Cheryl E. Ball «The Kairos of Scholarly Multimedia: Reviewing, Editing, and Publishing Webtexts»

Den siste mandagen i april får vi storfint besøk på Retorikkseminaret. Da kommer nemlig redaktøren av Kairos: A Journal of Rhetoric, Technology, and Pedagogy, Dr. Cheryl E. Ball til oss for å snakke om nettpublisering av vitenskap. 

Cheryl E. Ball (Foto: http://ceball.com)
Cheryl E. Ball
(Foto: http://ceball.com)

Fra plakaten kan man lese følgende:

Dr. Cheryl E. Ball will speak about the journal’s nearly 20-year history as a scholarly, peer-reviewed venue for interactive multimedia. She will describe the changing rhetorical situations of “webtexts” as a genre of scholarly multimedia, show several examples of webtexts through the journal’s history, and discuss how the journal’s peer-review and editorial (copy-editing) practices focus on three interrelated and ever-changing aspects of webtext publishing: rhetoric, design, and code.

Tid: Mandag 28. april 2014, kl 1215-1330.

Sted: Seminarrom 10, P.A. Munchs hus, Blindern.

 

Alle interesserte er hjertelig velkommen!

 

Arrangør: Forskergruppen for retorikk og kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)