Karin Milles, Elisabeth Drion og Hanna Söderlund: ”Krossa patriarkatet” – Feministiska broderi(internet)memer som politisk handling

Fra venstre: Karin Milles, Elisabeth Drion og Hanna Söderlund (foto: Per Melander)

Internet är en viktig arena för feministisk mobilisering. En memegenre som vuxit under senare år är broderimemet, traditionellt broderade feministiska budskap. Vårt projekt undersöker därför denna genres politiska potential. Hur skapar den feministisk gemenskap, kunskap och handling?
Ett centralt teoretiskt begrepp i vår studie är memer: idéer, stilar och handlingar som sprids via kopiering. Broderierna är del i en feministisk skriftkultur med gemensamma interaktionella, textuella och lexikala mönster. De är designade som inbjudningar till kreativt deltagande och dialog i en feministisk nätverksoffentlighet med kraften att mobilisera.


Vi kommer därför undersöka:
1) mängden broderimemer i feministisk nätverksoffentlighet: vad kännetecknar dem, visuellt och verbalt? Vilka feministiska makrodiskurser aktualiseras?
2) humorns roll. Hur skapas den i skärningspunkten mellan traditionell broderikultur och aktuell debatt?
3) hur ett enskilt populärt broderi utvecklats i samspel med diskussionen om sexuellt samtycke. Vilka aktörer var delaktiga i utvecklingen och vilken roll spelade delningskulturen? Hur byggdes feministisk gemenskap och vilken typ av feministisk handling möjliggjordes?

Øyvind Bratberg: Venstresidens forestilte fellesskap

Temaet er aktualisert av en politisk utvikling der sosialdemokratiske partier har mistet taket om gamle velgergrupper og vakler diskursivt og retorisk mellom ulike forståelser av hva de er og hvem de er for. Her i Norge er det av stor relevans for det politiske skifte vi muligvis står overfor til høsten. Hvem anser de seg selv for å representere, Ap, SV og SP, og hvordan forvaltes disse forestilte fellesskapene i språket? Det er åpenbart mange egnede innfallsvinkler til et slikt spørsmål.

Skissen jeg selv vil representere trekker både på diskursanalyse og retorisk analyse. Særlig fokus vil rettes mot måten Ap i språklig forvaltet identitet forsøker å forene det uforenelige og hva slags dilemmaer dette representerer i møte med de to mer ensartede allierte på venstresiden. Presentasjonen har appell til «demokratiets sjangere», all den tid materien her blant annet angår hvordan politikere etablerer et fellesskap med sine velgere gjennom taler og tekstlig politisk kommunikasjon. Men tematikken angår åpenbart også «literacy» og medborgerskap, gitt vekten på demokrati som representasjon.

Å skrive fram demokrati

untitled

 

 

 

 

 

 

 

Fredag 5.12. kl 1500 lanseres en ganske flott og viktig bok i Domus bibliotheca (ved Universitetsplassen), en bok som springer ut av et internasjonalt, teksthistoriskprosjekt med kjerne ved Universitetet i Oslo. Den har fått navnet Writing Democracy. The Norwegian Constitution 1814-2014.

Les mer «Å skrive fram demokrati»