Disputas: Eirik Granly Foss – læremidlers fremstilling av klimaendringene

Foto: Eirik Granly Foss, Universitetet i Sørøst-Norge.

Eirik Granly Foss ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) i programmet pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole.

Disputasen er satt til fredag 18. februar kl 12, med prøveforelesning kl 10 samme dag, og er åpen for alle interesserte, både fysisk på campus i Drammen og via strømming.

Fra avhandlingens sammendrag:

Avhandlingen «Å fargelegge krisen – Grafisk og auditivt design i læremidlers fremstilling av klimaendringene» utforsker grafiske og auditive design brukt i norske læremidlers fremstilling av menneskeskapte klimaendringer, samt hvordan disse designene kan forstås i lys av både det norske læremiddellandskapets markedsorientering, og de pedagogiske utfordringene klimaendringene byr på.

Gjennom tre delstudier undersøkes fargeskjemaer og lydbilder, grafiske elementers form og bevegelse, og valg av fotografiske motiver. Materialet er hentet fra samtlige lærebokserier for naturfag i barneskolen og ungdomskolen utgitt av forlagene Gyldendal, Cappelen Damm og Aschehoug i forbindelse med læreplanen Kunnskapsløftet 2006, samt et bredt utvalg pedagogiske videoer produsert av Norges Rikskringkasting (NRK), organisasjonen Redd Barna, produksjonsselskapet Snöball, og det norske Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

Det teoretiske rammeverket i avhandlingen drar veksler på klassisk semiotikk, sosialsemiotikk, sosialsemiotisk læringsteori, kritisk diskursanalyse, miljøpedagogikk og kulturteori om klima og klimaendringer. For analyse av grafisk og auditivt design benyttes en todelt analysemodell, der den semiotiske ressursens materielle konfigurasjon analyseres først, noe som danner grunnlaget for fortolkning av hvilke videre meningspotensialer konfigurasjonene bærer gjennom konnotasjon og metafor.

Overordnet sett finner studien at det grafiske og auditive designet i materialet koder læremidlene for affekt: de legger til rette for estetiske opplevelser, for utvalgte emosjonelle reaksjoner, og for identitetskommunikasjon. Gjennom slikt semiotisk arbeid kan de grafiske og auditive designene bidra til å gjøre læremidlene tiltalende, engasjerende og tidsriktige, og derigjennom gi læremiddelprodusenten suksess på læremiddelmarkedet. Samtidig viser analysene hvordan slike dekorative valg også får innvirkning på den sosiale konstruksjonen av menneskeskapte klimaendringer som læremidlene formidler. Sett fra det læringsteoretiske perspektivet som ligger til grunn for avhandlingen innebærer dette at den affektive kodifiseringen påvirker elevers læringsmiljø: De sier noe om hva menneskeskapte klimaendringer er, hvordan vi skal føle om det, hvordan vi skal kommunisere om fenomenet, og hvilke handlinger det krever av oss.

Avslutningsvis drøftes hvilke implikasjoner avhandlingens funn har for fremtidig produksjon av læremidler som tematiserer klima, miljø og bærekraft, og for læreres vurdering, valg og bruk av slike.

Program:

Kl 10.00 – 11.00 Prøveforelesning

Kl 12.00 – 15.00 Disputas

Prøveforelesning og disputas vil bli gjennomført fysisk, og det vil også bli lagt til rette for digital gjennomføring via Zoom.

Leder av prøveforelesning og disputas

Dekan Per-Ludvik Kjendlie, USN

Bedømmelseskomité 

Første opponent: Professor Nikolaj Elf, Syddansk Universitet

Andre opponent: Dosent Gustav Westberg, Stockholms Universitet

Administrator: Førsteamanuensis
Ylva Frøjd, USN

Veiledere

Professor Aslaug Veum, USN

Professor Eva Maagerø, USN

Les mer på disputasens hjemmeside.

Hva hvis klarspråksarbeidet til norske myndigheter gjør oss late og umyndiggjorte?

Denne uken er historisk på Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved UiO – Norges første doktorgrad på klart språk som fenomen skal forsvares. Med avhandlingen Klart språk og retorisk medborgerskap utfordrer Ida Seljeseth tidligere vedtatte sannheter om hva klarspråksarbeid bør dreie seg om.

Les mer «Hva hvis klarspråksarbeidet til norske myndigheter gjør oss late og umyndiggjorte?»

Når steder skapes: Fire studier av stedsutviklingens visuelle retorikk

Iben Brinch Jørgensen har i sin sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) undersøkt hvordan steder er skapt gjennom våre retoriske praksiser, særlig der vi anvender visuelle medier til å overbevise andre. Avhandlingen viser at også steder kan ha en retorikk, der selve stedet blir medskapende og påvirker hvordan vi opptrer og kommuniserer.

Hun disputerer mandag 2. mai kl.13.15 i gamle festsal, Domus Academica. Prøveforelesningen holdes tidligere samme dag, kl.10.15, samme sted.

Iben Brinch Jørgensen_02

Brinch Jørgensens avhandling inneholder fire artikler. Hun har særlig undersøkt retorikken som brukes når steder forandres i overgangen fra industrikultur til kulturindustri.
Les mer «Når steder skapes: Fire studier av stedsutviklingens visuelle retorikk»

Teksthendelser i barns hverdag

Maja Michelsen ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) fredag 15. aprilHun har i avhandlingen Teksthendelser i barns hverdag. En tekstetnografisk og sosialsemiotisk studie av åtte barns literacy og deres meningsskaping på Internett, sett på hva slags tekstkompetanse barn utvikler på fritiden.

Les mer «Teksthendelser i barns hverdag»

Disputas: Hva trenger velgerne å vite? Og får de vite det?

Foto: Sonja Balci / HiOA
Foto: Sonja Balci / HiOA

 

Torsdag 17. mars kl. 09.15 skal Margareth Sandvik ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Hva trenger velgerne å vite? Og får de vite det? En retorisk analyse av debattklima, journalistisk praksis og argumentasjon i valgkampdiskurs på radio og tv fra valgkampen i 1991, 1999 og 2009

Les mer «Disputas: Hva trenger velgerne å vite? Og får de vite det?»

Arnhild Skre disupterer 3. og 4. september

Foto: Johan Butenschøn Skre
Foto: Johan Butenschøn Skre

 

Arnhild Johanna Skre, historiker og forfatter disputerer ved Universitetet i Oslo 3. og 4. september. Hun skal forsvare avhandlingen sin for graden doctor philosophiae (dr. philos.): Hulda Garborg. Nasjonal strateg. Del 1: Hulda Garborg. Nasjonal Strateg. Ein biografi Del 2: Tilnærmingar, metode, drøftingar og val.

Les mer «Arnhild Skre disupterer 3. og 4. september»

Disputas og prøveforelesning: Gudrun Kløve Juuhl

Gudrun Kløve Juuhl (Foto: nynorsksenteret.no)
Gudrun Kløve Juuhl
(Foto: nynorsksenteret.no)

 

Fredag 13. juni er det Master Gudrun Kløve Juuhl ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier sin tur til å forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): I det mykje skrivne. Ei undersøking av ungdoms digitale tekstar i skule og fritid som situerte, retoriske handlingar.

Les mer «Disputas og prøveforelesning: Gudrun Kløve Juuhl»

Disputas 12. juni: Når kvinner må si unnskyld…

De siste ti årene har vi hatt flere politiske skandaler med kvinnelige toppolitikere i hovedrollen. Torsdag 12. juni vil Master Elin Strand Hornnes ved Institutt for medier og kommunikasjon forsvare sin avhandling Når kvinner må si unnskyld… Medierte skandaler, kvinnelige politikere og retoriske forsvarsstrategier for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Elin Strand Hornnes (Foto: UiO)
Elin Strand Hornnes
(Foto: UiO)

Les mer «Disputas 12. juni: Når kvinner må si unnskyld…»