Artikkelopprop: Tidsskiftet Norsk sakprosa ønsker artikler om sakpoesi

Diktet Tunglskinsnótt av islandske Tómas Guðmundsson. Foto:
Börkur Sigurbjörnsson

Tidsskriftet Norsk Sakprosa ønsker et eget temanummer om sakpoesi. Her ønsker vi å utforske lyrikken med «sak-briller» og invitere til undersøkelse av og diskusjon omkring lyrikkens forhold til «saken».

Artikkeloppropet:

Sakprosa-begrepet tar utgangspunkt i at visse typer tekster står i et mer direkte forhold til virkeligheten enn andre. Skillet mellom sakprosa og skjønnlitteratur framstilles ofte som parallelt med skillet mellom fiksjonslitteratur og ikke-fiktiv litteratur, gjerne med utgangspunkt i ideen om at sakprosa kjennetegnes ved en virkelighetskontrakt mellom tekst og leser som skiller seg fra fiksjonslitteraturens. Men er virkelighetstilknytningen ens innad i de to kategoriene sakprosa og skjønnlitteratur, og er den nødvendigvis vesensforskjellig på tvers av dem? Og er det slik – som sakprosabegrepet signaliserer – at en ikke-fiktiv virkelighetskontrakt er forbeholdt prosatekster? Gjennom et temanummer om «sakpoesi» ønsker vi å rette søkelyset mot lyrikken og poesien som saksrettet uttrykksform.   

Når Asbjørn Aarseth hevder at det litteraturhistoriske realisme-begrepet tjener til å ekskludere lyrikken fra betraktning i det moderne gjennombruddets epoke (Fidjestøl et al. 1996: Norsk litteratur i tusen år), peker han på et paradoks knyttet til lyrikkens virkelighetstilknytning: Selv om lyrikken ikke på samme måte som skjønnlitterær prosa og dramatikk betraktes som fiksjonslitteratur, har den blitt oppfattet som mer indirekte i sitt forhold til virkeligheten enn de andre skjønnlitterære sjangrene. Samtidig er eksemplene talløse på at lyrikken tematiserer og behandler spesifikke «saker». Det gjelder både i nyere og i eldre tid, og både innenfor den tradisjonelle skjønnlitteraturen og i skjønnlitterære randfenomener som barnerim og huskeregler, salme- og sanglyrikk, nidviser og hyllingskvad, kampdikt og jubileumssanger. Kanskje har en romantisk og modernistisk betoning av lyrikkens universelle pretensjoner bidratt til å skygge for en lang tradisjon for konkret og partikulær referanse, slik det for eksempel fornemmes i leilighetsdiktningens langvarig lave status?  

I vårt temanummer ønsker vi å utforske lyrikken med «sak-briller» og invitere til undersøkelse av og diskusjon omkring lyrikkens forhold til «saken». Vi inviterer derfor til å sende inn artikler som undersøker lyrikken som «saksorientert» diktform, i fortid så vel som i nåtid. Det kan for eksempel dreie seg om undersøkelser av saker som har preget lyrikken eller lyrikk som har preget saker, om sammenligning av saksframstillinger på tvers av sjangrer, om teoretiske diskusjoner av forholdet mellom lyrikk og sak eller om drøftinger av lyrikkens erkjennelsesmessige muligheter og begrensninger i saklig henseende. 

Om tidsskriftet

Tidsskriftet Sakprosa tar mål av seg om å bli Nordens viktigste faglige forum for den akademiske virksomheten som betrakter seg selv som sakprosaforskning. Tidsskriftet tar imot bidrag fra alle forskere og studenter, uansett fagbakgrunn, som ønsker å utforske det mangfoldige sakprosauniverset – for eksempel naturvitere, jurister, medisinere, estetikk-forskere, teologer og samfunnsvitere med særlig interesse for sakprosateksters struktur og funksjon. 

Tidsskriftet er gratis å laste ned og lese, likeledes som det er gratis å sende inn for vurdering og publisere artikler her. Artikler som blir vurdert som aktuelle vil få en grundig fagfellegjennomgang av ledende forskere på feltet.

Mer om tidsskriftet og fagfelleprosessen kan leses her, og om manuskript og innsendelse her.

Om innsending av artikkelforslag

Forslag til artikler (på ca. 1 A4-side) sendes innen 1. februar 2022 til m.b.claudi@nulliln.uio.no

Man vil få tilbakemelding på artikkelforslag innen 1. mars, og fristen for innsending av aktuelle artikler er 1. juni 2022.

Artiklene kan skrives på norsk, svensk eller dansk som hovedspråk.

Redaktører: Førsteamanuensis Mads B. Claudi og professor Johan L. Tønnesson.

Spørsmål kan rettes til redaksjonssekretær Signy Grape: signyg@nullmail.uio.no

Diskutér på facebook