Sofia Orrbén: ”Mot denna bakgrund” – Tingsrättens positionering mot sexualbrottsdomens röster

Abstract til Forum for tekstforskning 2021.

Foto: Pontus Wiitavaara

Domskäl ska författas på ett begripligt sätt för att uppfylla de förtroenderelaterade krav som brukar sammanfattas i begreppet processuell rättvisa, vilket innefattar upplevelsen av att ha fått göra sin röst hörd. I sexualbrottsmål står ofta ord mot ord. Det är därför av intresse att förstå hur tingsrättens positionering mot olika rösters sanningsanspråk i sexualbrottsdomar öppnar alternativt stänger möjligheten för röster att komma till tals. Syftet med föredraget är därför att visa hur olika rösters sanningsanspråk bedöms i sexualbrottsdomar.

För att synliggöra hur domstolen engagerar sig med andra yttranden används analysverktyg från appraisal-ramverkets dialogicitetssystem (Martin & White, 2005) tillsammans med teoretiska verktyg från feministisk poststrukturell diskursanalys (FPDA) (Baxter, 2003). Resultatet visar hur tingsrättens dialogiska positionering öppnar och stänger förhandlingsutrymmet mellan röster på ett sätt som leder till dynamiska konstruktioner av offer och förövare. Sexualbrottsdomar ger på så vis uttryck för varierande och motsägelsefulla maktrelationer.