Philippe Collberg og Katarina Lundin: Satslänkning och ämnesspråk

Abstract til Forum for tekstforskning 2021.

Skolans skrivundervisning ska ge elever tillgång till ett formellt språk som fungerar väl i flera och inte minst offentliga kommunikativa sammanhang. Utvecklingen av ett sådant språk kan diskuteras i termer av ämnesspråk, dvs. de centrala begrepp som möjliggör och fördjupar elevers kunskapsutveckling i ett ämne. Forskningen om ämnesspråk har endast i liten utsträckning fokuserat på vilka språkliga strukturer som är nödvändiga för att uppvisa kunskapen, specifikt de aspekter av ämnesspråk som rör förmågan att länka och hierarkiskt strukturera innehållsliga enheter i text.

I föredraget presenteras ett planerat, tvärvetenskapligt projekt vars ena syfte är att vidareutveckla begreppet ämnesspråk i gymnasieskolans skrivundervisning. Genom att undersöka elevers principer för att organisera information i tal och skrift vill vi utreda i vilken utsträckning elever utgår från talspråkliga principer när de strukturerar och länkar informationsenheter som satser och meningar i skrift. Metoderna sträcker sig från formaliserade elevintervjuer till textlingvistiska analyser av elevtext och prosodiska produktionsexperiment.