Peter Ström: Analog och digital opinionsdiskurs

Abstract til Forum for tekstforskning 2021.

Peter Ström (foto: Magnus Nordström)

Allt fler människor deltar i samhället genom att skriva. Syftet med den här studien är att undersöka interpersonella aspekter av texter som har kallats deltagande texter. Begreppet omfattar bland annat opinionsorienterade texter som Twitter-inlägg och insändare i dagstidningar, som båda undersöks i föreliggande studie.

Forskningsfrågor som besvaras är: vilka attityder kommuniceras i de två texttyperna och vilka interaktionella resurser är centrala för att konstruera skribenters förhållningssätt samt interaktionella stil? Metoder för studien är text- och diskursanalys med utgångspunkt i appraisal-ramverkets attityd- och dialogicitetssystem, som kan härledas till den interpersonella metafunktionen i systemisk-funktionell lingvistik. Genomgående anläggs ett komparativt perspektiv.

Preliminära resultat är att skribenter av insändare intar en tydligt negativ positionering gentemot de frågor som fokuseras i texterna. I twitter-inlägg finns i typfallet också tydlig värdepositionering, men de kan vara såväl positiva som negativa. I fråga om interaktionella resurser indikerar resultaten tämligen lika mönster i texttyperna, vilket kan ses som oväntat med tanke på texternas olika kontexter.