Anje Müller Gjesdal: NOU-en som sjanger: nyordsutvikling og språklig dynamikk i formidlingen av ekspertkunnskap

Abstract til Forum for tekstforskning 2021.

Norges offentlige utredninger (NOU) er en rapportserie som gir kunnskapsgrunnlag for politisk debatt og beslutninger på ulike saksfelt. NOU-ene skrives av ekspertutvalg, og er dermed en viktig kanal for formidling av ekspertkunnskap i den offentlige debatten.Tidligere forskning har vist at NOU-ene er svært språklig produktive, og at de er en viktig kilde til nyords- og terminologiutvikling for norsk. Nyordsutviklingen fungerer også som en form for politisk barometer, som gjenspeiler politiske og idémessige strømninger i samtiden, og i den grad nyordene plukkes opp og sprer seg til andre sjangrer blir NOU-enes språklige dynamikk i sin tur en viktig premissleverandør for innrammingen og forståelsen av viktige samfunnsspørsmål.

I dette innlegget presenterer jeg en korpuslingvistisk studie av nyordsdannelse i NOU-ene i perioden 1998-2018, med fokus på natur- og miljøfeltet. Studien gir et overblikk over viktige tematiske trender i perioden, og bidrar med ny kunnskap om nyordsdanning og leksikalsk dynamikk som viktige språklige trekk ved denne sjangeren.