Jannika Lassus: Socialförsäkringskommunikation på Instagram

Abstract til Forum for tekstforskning 2021.

Allt fler myndigheter har närvaro på sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter. Närvaron går att motivera med att myndigheten möter medborgare i de nätmiljöer där de rör sig vilket kan ses som en strävan efter demokratisk kommunikation. I nätmiljön kan myndigheter genom olika semiotiska resurser utföra samma typ av språkhandlingar som i traditionell myndighetskommunikation: informera och instruera medborgare om förmåner, rättigheter och skyldigheter.

I det föredrag jag föreslår presenterar jag hur den finländska offentligrättsliga institutionen Folkpensionsanstalten (FPA) ger information och instruktioner om socialförsäkringsförmåner på Instagram. Min studie är en mindre pilotstudie med ett deskriptivt mål. Jag avgränsar materialet till fem på varandra följande inlägg som har publicerats av FPA på Instagram år 2021. I mitt föredrag presenterar jag de fem inläggen, vilka gemensamma drag de har, dvs. vad som kan ses som typiskt, och vad som gör varje inlägg unikt, dvs. vilket slags variation det kan finnas. Dessutom vill jag initiera en diskussion om inläggets olika delar och hur de kan benämnas för att bidra till utvecklingen av en enhetlig svensk terminologi på området.