Fredrik Olsson: Kunskaper om språk i ungdomsskolans styrdokument

Abstract til Forum for tekstforskning 2021.

I mitt avhandlingsprojekt intresserar jag mig för de kunskaper om språk som ingår i ungdomsskolans svenskämne (exempelvis språkhistoria och språksociologi). I projektet behandlas ämnesområdenas vad- och varför-frågor, det vill säga vad som ska tas upp i undervisningen och varför det ska tas upp, utifrån analyser av styrdokument, läromedel och artiklar i Svensklärarföreningens tidskrift Svenskläraren (tidigare Vårt modersmål). Materialet analyseras med ett diakront perspektiv i syfte att genom en belysning av ämnets genealogi bidra med kunskap om och förståelse för hur olika aktörers svar på dessa ämnesområdens vad- och varför-frågor utvecklats över tid.I min presentation redovisar jag preliminära resultat från undersökningen av ovan nämnda materialtyper med särskilt fokus på skolans styrdokument och hur utformningen av och formuleringar i dessa utvecklats över tid. Vidare berörs intertextuella relationer mellan läro- och kursplaner, läromedel och inlägg i diskussioner om svenskämnet.