Claes Ohlsson: ”Budget i balans”? Begreppet budget i det offentligas samtida texter och genrer

Abstract til Forum for tekstforskning 2021.

Utgångspunkten för presentationen är fenomenet och begreppet budget, i första hand som en etablerad del av offentlig verksamhet i Sverige. Mitt syfte är att inleda en explorativ diskussion om budget som nyckelord och begrepp. Bakgrunden till ämnesvalet är den framträdande roll som fenomenet budget spelar för offentliga organisationer i t.ex. policy-dokument, politisk debatt och i många andra sammanhang. En grundbetydelse för budget är som plan för beräknade inkomster och utgifter under en viss period. På så sätt kan budget sägas ha en stabiliserande roll med betoning på rationalitet och ordning i en offentlig diskurs. En budget kan vara något som tillåter men också spela en motsatt roll. Ordet budget ingår i flera mer eller mindre fasta fraser i svenskan (följa budget; inte gå över budget). Likaså är budget ett produktivt led i många sammansättningar (budgetunderskott; höstbudget). En grundfråga är därför att beskriva och problematisera budget som diskursivt nyckelord och som verksamhetsgenererande begrepp. Ett antagande är att dessa två perspektiv är relaterade till varandra – frågan är hur. Grundfrågan kan slutligen motiveras både ur språk- och samhällsvetenskapligt perspektiv.