Johan L. Tønnesson: Anerkjennelsens offentlige språknormering

Abstract til Forum for tekstforskning 2021.

Spørsmålet om kraften i enkeltord som omtaler etnisitet, seksuell orientering og funksjonsdyktighet har trolig fått en stadig bredere plass i offentlig og halvoffentlig debatt nasjonalt og internasjonalt. Mens tabuord fra disse temaområdene er hyppig brukt som skjellsord, føres det en kamp for å ytterligere å tabuisere dem og erstatte dem med nye vokabular som gir uttrykk for anerkjennelse av menneskene det gjelder. Som del av denne kampen foregår det på feltet seksuell orientering en omfattende offentlig og systematisk innsats for å innføre en språkbruk som skal motarbeide «heteronormativitet» og anerkjenne ulike identiteter og orienteringer som likeverdige. Dette anerkjennelsesarbeidet møter igjen viral motstand som en del av «kulturkrigen».

I mitt innlegg skal jeg presentere en tekstanalyse av det norske Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdirs) nettside «Seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika» med vekt på a) forholdet mellom beskrivelse og normativitet, b) manifeste og implisitte topoi sortert etter searlske språkhandlinger og c) konstruksjon av Modellesere og ikke-Modellesere.