Anders Björkvall og Ida Melander – presentasjon: Meningsskapande om hälsa och sjukdom som affektiv praktik

Abstract til Forum for tekstforskning 2021.

Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar ungefär en av tio kvinnor i fertil ålder. Trots detta är sjukdomen fortfarande relativt okänd, såväl i vårdmöten som i samhället i stort, och det kan ta lång tid för drabbade kvinnor att få diagnos och behandling. Med detta som bakgrund är syftet med vår analys är att undersöka den roll som affekt i olika former har när endometrios tematiseras i text på andra arenor än i traditionella vårdmöten (jfr Melander, 2019, accepterad).

Teoretiskt är studien grundad i teorier om hur affekter representeras i text (appraisal, Martin och White, 2005) samt i diskursteorier om hur affekt på ett mer subtilt sätt konstrueras och erbjuds genom text (Wetherell, 2012, 2013; Westberg, 2021a, b) genom affektiva affordanser (Björkvall m.fl., 2020). Materialet består av diskussionsforumtrådar, Instagraminlägg och nyhetsartiklar. Appraisalanalysen ger vid handen att individuella känslor av osäkerhet och oro, tvivel, uppgivenhet, men också hoppfullhet inför framtiden, representeras i materialet. Analysen av affektiva affordanser visar hur en social, affektivt grundad gemenskap skapas, framför allt i Instagram- och forummaterialet.