Call for Papers: Retorikkens metoder, bogudgivelse 2020

Med Retorikkens metoder ønsker vi at præsentere en samlet, dansk-
sproget indføring i og diskussion af etablerede såvel som nybrydende metoder til brug ved undervisningen og forskningen i retorik på tværs af genrer, diskurser og udtryksformer. Ved at sætte fokus, ikke på temaer, begreber eller teorier, men netop på metoder, sætter udgivelsen sig for at eksemplificere og udvikle et traditionelt set underbelyst aspekt ved retorikforskningen, nemlig spørgsmål om, hvordan man faktisk går frem i det videnskabelige arbejde med retoriske udtryk. Den tekstorienterede, humanistiske forskning har ikke stærke traditioner for at skelne mellem teorier (forstået som «et system af læresætninger») og metoder (forstået som en ”planmæssig fremgangsmåde til at indsamle og/eller bearbejde informationer” (Reinecker et al. 2000), en manglende skelnen som flere har påpeget er særlig tydelig i retorisk forskning (fx Villadsen 2003). Denne udgivelse vil med udgangspunkt i en klar skelnen mellem antagelser og fremgangsmåder bidrage til at højne graden af viden-
skabelighed og refleksivitet i den retoriske forskning og til at forbedre undervisningen i retorisk læsning. Det sidste punkt vejer tungt: Der er tale om en udgivelse, der skal kunne fungere som grundbog på forskellige retorikuddannelser.

Bogen kommer til at bestå af ca. 10 nyskrevne, dansksprogede
kapitler, samt en introduktion, skrevet af redaktørerne. Norske og svenske kollegaer er velkomne til at byde ind på norsk og svensk;
disse bidrag vil blive oversat til dansk. Hvert kapitel præsenterer en videnskabelig metode (men altså ikke en teori eller et tema), som skribenten har udtalt erfaring med og som har eller er på vej til at få betydning i arbejdet med retorisk videnskab. Kapitlerne består dels af
en positionerende og historiserende diskussion af den pågældende metode, dels af en grundig, refleksiv applikation af metoden på et udvalgt materiale, som er hentet fra en skandinavisk kontekst.

Med dette call inviterer vi potentielle bidragsydere til senest 12. februar 2019 at indsende et kort abstract (300-500 ord), som skitserer dels den metode, der skal være kapitlets omdrejningspunkt (og titel), dels den skandinaviske empiri, som kapitlet bruger til at illustrere metoden med. Vi accepterer abstracts og artikler på dansk, norsk og svensk (og over-
sætter som nævnt de norske og svenske forud for udgivelsen).
Som en del af arbejdet med udgivelsen mødes bogens skribenter til en intern workshop over to dage i august 2019, hvor foreløbige kapitler præsenteres og diskuteres. Deadline for den endelige artikel er 16. januar 2020. Send bidrag til norsi@nullcc.au.dk.

En tentativ liste over mulige metoder:
– Aktionsforskning
– Deltagerobservation
– Digitale metoder
– Fokusgrupper
– Kritisk-retorisk etnografi
– Kvalitative interviews
– Kvantitativ analyse
– Netnografi / virtuel etnografi
– Nærlæsning
– Tænkehøjtlæsning

Der er flere grunde til at udgive en antologi om metoder i retorik-
forskningen nu. Den mest oplagte grund er, at der ikke findes en
samlet fremstilling af metoder på dansk eller noget andet nordisk
sprog, på trods af at der findes adskillige velbesøgte retorik-
uddannelser i Danmark, Norge og Sverige. Der eksisterer flere gode introduktioner til retorik som fag og disciplin samt til retorikkens grundbegreber (udbredte, aktuelle bud er antologierne Retorik. Teori og Praksis (2009), Retorikkens aktualitet (3. oplag 2014) og Retorisk Kritik (2014)), men selv om nogle bidrag heri nævner enkelte metoder, er der
i den eksisterende litteratur langt imellem egentlige præsentationer, endsige diskuterende behandlinger af metodiske problemstillinger.

En række nyere ph.d.-afhandlinger i retorik (fx Bengtsson 2014 og Rønlev 2014) har vist, hvordan netop metodebevidsthed, herunder udviklingen af nye analytiske tilgange, er afgørende for at gøre aktuelle former for kommunikation begribelige. Senest er en række engelsk-
sprogede udgivelser begyndt at adressere aspekter af dette metodiske efterslæb, blandt andre Text + FIELD (2016), Rhetorical Audience Studies and Reception of Rhetoric (2018) og Field Rhetoric: Ethnography, Ecology, and Engagement in the Places of Persuasion (2018).

En anden, ligeledes væsentlig grund til at lave denne bog nu er, at det genstandsfelt, som retorikken arbejder med, har været og fortsat er under hastig forandring, hvilket udfordrer gængs metodisk praksis. Aktuel, offentlig kommunikation forandres i takt med digitaliseringens og netværkslogikkers hastige fremmarch, og mere traditionelle former for tekstlæsning kommer ofte til kort i forsøg på at begribe menings-
dannelse og udveksling, som den fremtræder i folkelige bevægelser, på sociale medier, i visuelt og auditivt eksperimenterende former osv.

Det indledende arbejde med udgivelsen har sit udspring i samar-
bejder mellem retorikmiljøerne ved Københavns universitet, Aarhus Universitet og Roskilde Universitet; samarbejder der blandt andet drejer sig om udviklingen af tidssvarende undervisningsdiscipliner og -materialer, og om redaktion af temanumre af tidsskrifter og bog-
udgivelser. Der er etableret kontakt til et anerkendt nationalt forlag, ligesom ansøgninger om finansiering er sendt ud.

Foreløbig tidsplan:

12/2 2019: Deadline for abstracts (300-500 ord)
15-16/8 2019: Workshop for bidragsydere med korte præsentationer af work-in-progress versioner (to dage, en overnatning et sted i Danmark)
16/1 2020: Deadline for færdige artikler

Med venlig hilsen
Mette Bengtsson, Kristine Marie Berg og Stefan Iversen.

Diskutér på facebook