Teksthendelser i barns hverdag

Maja Michelsen ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) fredag 15. aprilHun har i avhandlingen Teksthendelser i barns hverdag. En tekstetnografisk og sosialsemiotisk studie av åtte barns literacy og deres meningsskaping på Internett, sett på hva slags tekstkompetanse barn utvikler på fritiden.

Under gjengir vi Institutt for medier og kommunikasjon sin presentasjon av avhandling:

Michelsens avhandling sier noe om de varierte lese- og skriveerfaringene barn får på fritiden. Disse tekstlige læringsmåtene kan man anta at barn tar med seg over i skolesammenheng. Avhandlingen beskriver også hvordan barn håndterer sin egen virkelighet ved hjelp av tekst og teknologi. Dette gir viktig innsikt i måter å være barn på i dagens samfunn.

Barn har en kompleks og heterogen tekstkompetanse

Et sentralt funn er at barnas tekstbruk er orientert mot henholdsvis populærkulturen, vitenskapskulturen og hjemmet. Innenfor disse tre overordnede måtene å bruke tekst på, gjør ulike skrive-, snakke- og lesemåter seg gjeldende. Dette bidrar til barnas utvikling av et spesialisert språk. Det spesialiserte språket er ikke koblet til skriften alene, men også til hvordan barna nyttiggjør seg av eksempelvis lyd, bilder og tall. Det å lese og skrive fyller også ulike funksjoner i barns hverdag som å bidra til å dyrke vennskap eller å utvikle ekspertkompetanse på for eksempel fotball, Lego eller mote.

Avhandlingen studerer både tekst og tekstbruk

Avhandlingen bygger bro mellom to forskningstradisjoner: sosialsemiotikk på den ene siden der nærlesing av tekster står sentralt, og tekstetnografi på den andre siden der tekstbruk studeres i konkrete situasjoner. En viktig del av tekstanalysene utgjøres av nærlesninger av Internett-tekster som barna bruker, som MovieStarPlanet, Ikariam og Oloko. Barnas bruk av Internett ses i sammenheng med andre tekstlige aktiviteter som barna deltar i. Dette kan f.eks. være å lage scrapbook, å henge opp plakater på barnerommet, å bruke iPad, å klippe ut bilder fra ukeblader, å tegne og å ta fotografier.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 15. april 2016, kl. 09.15 i FORUM, Forskningsparken.

Bedømmelseskomité

  • Dosent Anders Björkvall, Universitet i Stockholm (førsteopponent)
  • Professor Terje Rasmussen, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Elise Seip Tønnesen, Universitetet i Agder (andreopponent)

Leder av disputas

Professor Knut Lundby

Veileder

  • Kjell Lars Berge, Universitetet i Oslo
  • Gunnar Liestøl, Universitetet i Oslo

Diskutér på facebook