Artikkelopprop til temanummer av tidsskriftet Sakprosa: «Teksthistoriske perspektiver på naturvitenskapelig formidling i Norden fra 1700-tallet til i dag»

Boa constrictor imperator: illustration of the specimen described as Boa constrictor eques by Eydoux &, 1852

 

Et temanummer av tidsskriftet «Sakprosa» skal publiseres 15.4.2016. Tidsfristen for innlevering av bidrag til vurdering er 1.2.2016.

Dette nummeret inviterer forskere og forskerrekrutter fra alle fag til å ta for seg naturvitenskapelig, skriftlig formidling i Norden innenfor perioden 1700-2015, og se på dette i et teksthistorisk perspektiv. Videre inviteres forfatterne til å trekke linjer fra teksthistorien til situasjonen i dagens nordiske samfunn – eventuelt også i internasjonalt, komparativt lys. Med naturvitenskap menes her både biologi, fysikk, kjemi, astronomi og geologi, men også medisin, matematikk, farmasi, jordbrukslære og geografi. Temanummeret vil være et bidrag til prosjektet NatNor, som er under utvikling i forbindelse med UiOs Norden-satsning. Noen interessante tilnærminger kan være, men er ikke begrenset til:

– I hvilken grad har det blitt gitt uttrykk for nasjonal og nordisk identitet i allmennrettet naturvitenskapelig formidling?

– Hvilken rolle har frivillige organisasjoner spilt i formidlingen av naturvitenskapelig innsikt?

– Hvordan har forholdet mellom den faginterne og den allmenrettede tekstlige formidlingen sett ut på ulike tider? Har den endret seg? Innebærer popularisering alltid en forenkling?

– Hva har karakterisert forholdet mellom faglighet/logos og stimuli/pathos i den allmenrettede og didaktiske formidlingen av naturvitenskap?

– I hvilken grad stilles det andre språklig-retoriske krav til naturvitenskapelige tekster sammenliknet med tekster fra andre vitensområder?

– Hvordan har formidlingen påvirket praksis og ideologi omkring helse og idrett?

– Hvilken innvirkning har formidlingen hatt på nyere tids engasjement for natur og miljø?

– Hvilken innflytelse har naturvitenskapens formidling hatt på språk og metaforbruk i andre felt som økonomi, politikk, psykologi, kunst og religion?

– Hva karakteriserer forholdet mellom naturvitenskapelig og humanistisk formidling, sett på som to ulike vitenskapskulturer (Snow 1959), og deres påvirkning på samfunnets oppfatning av autoritet og sannhet?

Nummeret vil som nevnt ta for seg tekst. Her inkluderer vi verbalspråklig, skriftlig tekst, numeriske tegn, tabeller, illustrasjoner, samt også layout og materialitet, men også for eksempel publiseringspraksis og andre mer overordnede, tekstrelaterte temaer. Tross tidsskriftets hovedinnretning hilses også undersøkelser av naturvitenskapelige nedslag i skjønnlitteratur velkommen. Artiklene skal publiseres på skandinaviske språk, unntaksvis på engelsk. Det er opprettet en egen nordisk redaksjon for temanummeret:

Professor Mona Forsskåhl, Universitetet i Tampere: mona.forsskahl@nulluta.fi

Forlagsredaktør Thore Lie, Gyldendal norsk forlag: thore.lie@nullgyldendal.no

Førsteamanuensis Sissel Myklebust, Universitetet i Oslo: sissel.myklebust@nulltik.uio.no

Professor Johan Tønnesson, Universitetet i Oslo, som også er tidsskriftets hovedredaktør: johan.tonnesson@nulliln.uio.no

Diskutér på facebook