Tekstsamtaler om sakprosatekster

Yvonne Hallesson. Foto: Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

 

Yvonne Hallesson har i doktoravhandlingen «Textsamtalsom lässtöttande aktivitet: Fallstudier om textsamtals möjligheter och begränsningar i gymnasieskolans historieundervisning»  i språkdidaktikk ved Stockholms Universitet  undersøkt elevstyrte og lærerstyrte tekstsamtaler i historiefaget på videregående skole. Målet med studien har vært å undersøke tekstsamtaler rundt sakprosatekster i videregående skole og se hvordan denne typen samtaler kan bidra til å støtte opp under elevers lesing av tekster og dermed også deres læring.

Det viser seg at lærerne snakket lite om tekstene med elevene. Oftest foreleste lærerne og siden fikk elevene lese teksten på egen hånd. Hallesson skriver om hvor viktig det er at lærerne hjelper elevene med tekstene. For at en tekstsamtale skal fungere optimalt fremhever hun viktigheten av at det er tydelige rammer, stilles åpne spørsmål, at elevene må ha bakgrunnskunnskap og begrepsforståelse i tillegg til at de også må ha de redskapene eller strategiene som er nødvendige for å møte teksten.

«It is one thing to get students to talk to each other during literacy instruction but quite another to ensure that such engagement translates into significant learning. Simply putting students into groups and encouraging them to talk is not enough to enhance comprehension and learning; it is but a step in the process.» (Sitat hentet fra avhandlingen – hentet fra Examining the effects of classroom discussion on students’ comprehension of text: A meta-analysis. Murphy et al., 2009, s. 761)

Diskutér på facebook