Om diktning og historie

Apropos forholdet mellom fakta og fiksjon, som jo er relevant i sakprosa-sammenheng, kan Paul Knutsens artikkel «Historiker eller romanforfatter? – noen synspunkter på forholdet mellom historie og diktning«, publisert i siste nummer av Historisk tidsskrift (nr. 1, 2012) anbefales. I denne artikkelen tar Knutsen for seg forskjeller og likheter mellom diktere og historikere, og i innledningen sier han følgende:

Forholdet mellom historie og diktning er et klassisk tema som fortsatt diskuteres. Selv om allerede Aristoteles klargjorde hovedforskjellen, kan neppe saken dermed sies å være endelig avklart. Den postmodernistiske tendens til å utviske skillet mellom historieskrivning og andre tekster, særlig representert ved metahistorikeren Hayden White, er ett uttrykk for dette. Et annet er framhevingen av «den nye historiske roman» og dens fortrinn sammenliknet med den etablerte historieskrivningen, synspunkter som nylig ble gitt en interessant begrunnelse av forfatteren Thorvald Steen. Her vil jeg sette disse tendensene inn i en større idéhistorisk sammenheng, for deretter å ta dem opp til nærmere diskusjon.

For den som har tilgang til idunn.no, finnes artikkelen elektronisk her.

Diskutér på facebook