Klarspråkstipend til retorikkstudent frå UiO!

Tidligare i haust lyste prosjektet «Klart språk i staten» ut to stipend for masterstudentar som planlegger å skrive oppgåve om klart og godt språk i det offentlige. Eitt av dei to stipenda gjekk til Ida Hanssen-Bauer, student på retorikk-programmet ved Universitetet i Oslo.

I si oppgåve vil Hanssen-Bauer studere NAVs klarspråksarbeid i eit demokratisk perspektiv, med følgande problemstilling:

I hvilken grad bidrar endringene i NAVs tekstlige kommunikasjonsstrategier som følge av klarspråksprosjektet til en type maktforskyving som kan sies å gjøre NAV til en samfunnsaktør som fremmer demokrati i Norge?

Oppgåva vil både være teoretisk og empirisk, då Hanssen-Bauer både vil forsøke å seie noko om kva for konkrete tekstlige grep som kan bidra til å gjere ein tekst demokratisk, kva NAVs demokratiske målsettingar er, samt kva for grep NAV faktisk har tatt i bruk i klarspråkvasken av eigne tekstar.

I tillegg til å ha retorikkfaglig bakgrunn, har Hanssen-Bauer også ein bachelorgrad i statsvitenskap, og om bakgrunnen for kvifor ho har valgt å studere klarspråk, skriv ho:

Ideen har utviklet seg helt siden bachelornivå på statsvitenskap. Det er min oppfatning at det er vanskelig å komme med forskningsbidrag om demokratifremmende mekanismer på makronivå i et demokrati som er så veletablert som det norske. Jeg har savnet den kommunikative dimensjonen. I en tekstanalyse på mikronivå er det imidlertid en fare for å overse de store linjene som er førende for hva som skal kommuniseres, på hvilken måte, med hvilken rett, mellom hvem i en massiv velferdsstat som Norge. Med én fot i hver leir mener jeg at jeg har et godt utgangspunkt for å ta fatt på en masteroppgave om demokrati, makt og klarspråk i NAV.

«Klart språk i staten» er eit samarbeid mellom Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Språkrådet, og prosjektet ønskjer med dei to stipenda å få meir dokumentasjon om ulike sider ved klarspråksarbeid innanfor fleire fagområder og sektorar. Hanssen-Bauers studie vil altså bli eit viktig bidrag til kunnskap om dette feltet.

Diskutér på facebook