Høstens retorikkseminarrekke er klar!

Også dette semesteret vil forskergruppa for tekst og retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO, arrangere retorikkseminar, og nå er seminarrekken klar:

Først ut, 29. august, er professor i filosofi Arild Pedersen, med foredraget Filosofenes tekster. Og pragmatistenes. Selv skriver han om seminaret:

Jeg skal se på hvilke tekstsjangre filosofer har brukt opp gjennom historien – i lys av deres forsøk på å skrive  metafysikk. Deretter skal jeg se på hvilke tekstsjangre (neo-)pragmatister har til rådighet, så lenge de benekter at det går an å skrive metafysikk. Jeg skal videreføre Rorty’s forsvar for bruk av litterære tekster i filosofi, og snakke litt om verdens første (?) originalskrevne pragmatistiske roman: Niels Normanns oversjøiske reise (Abstrakt forlag, Oslo 2009)» Se omtale av boka.

19. september vil boka Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse bli presentert av forfatterne. Kommentatorer vil også bli invitert. Mer informasjon kommer.

17. oktober vil Iris Vigerust Furu holde foredraget En vegg av tekst. Klarspråklige perspektiver på et NAV-skjema. Her vil hun presentere resultatene fra sin kvalitative intervjuundersøkelse blant lesere av et viktig og mye brukt NAV-skjema. Informantenes møte med og meninger om teksten sees i sammenheng med NAVs syn på  skjemaet og sine brukere, og utgangspunktet for undersøkelsen var spørsmålene: Hvilke kvalifiseringsnormer ligger til grunn for teksten, og hvordan viser disse seg i underliggende direktivnormer?

21. november kommer Cecilia Olsson Jers fra Malmö Högskola. Hun skal snakke om Elev-ethos – är det att spela sig själv? Om foredraget skriver hun:

Skolans främsta uppdrag är att fostra demokratiska medborgare. Ett sätt att uppnå målet är att vid muntliga presentationer ge
elever möjlighet att bygga och etablera starka och personliga ethos. Men det är inte alltid det blir så. Ofta skapas en situation där varken eleven själv, läraren eller klasskamraterna känner igen det ethos som etableras. Situationen kan liknas vid en dokusåpa där eleven spelar en verklighet och där ett elev-ethos träder fram i den muntliga presentationen. Seminarieinledningen behandlar frågor som rör spannet mellan ett personligt ethos och ett elev-ethos och som formulerats i en undersökning som handlar om klassrummet som muntlig arena.

12. desember får vi årets siste retorikkseminar, med Frederik Engelstad om Tekst og makt. Kjell Lars Berge kommenterer. Mer informasjon kommer.

Samtlige seminarer foregår mandager kl 12.15-13.30, men på litt ulike rom – følg med på Sakprosabloggen for nærmere informasjon utover høsten.

Diskutér på facebook