Konstruktivt internseminar om Klarspråk og forskning

I samarbeid med ledelsen ved institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) ved UiO inviterte forskergruppa for tekst og retorikk 30. november til et internt diskusjonsseminar om prosjektet “Klart språk i staten”. Målet med seminaret var å diskutere det språk- og kommunikasjonspolitiske grunnlaget for ILNs engasjement i dette arbeidet.

For å forankre diskusjonen i noe både konkret og kontroversielt, var Ida Børresen, direktør i UDI, og Bente Mostad Tjugum, leder av Advokatforeningens lovutvalg for asylrett, invitert til å holde hver sin innledning om hva “klart språk” innebærer i deres arbeid. Sentralt i begge innledningene stod forholdet mellom hverdagsspråk, juridisk språk og forvaltningspraksis. Dette forholdet gjelder ikke bare språk i snever forstand, men også verdier, kulturforskjeller og politikk.

I tillegg holdt også Sissel Motzfeldt og Torunn Reksten, som begge sitter i prosjektgruppa for “Klart språk i staten”, et innlegg hvor de blant annet svarte på spørsmålene: hva slags forskningsbasert kunnskap savnes i klarspråksarbeidet? og hvilken spisskompetanse savnes i statsadministrasjonen? De serverte en lang liste over forskningsønsker, både språklige og mer tverrfaglige. Igjen stod jussen sentralt.

Etter hvert av innleggene var det satt av tid til diskusjon, og hele seminaret ble avsluttet med et gruppearbeid der deltakerne skulle komme med ideer til masteroppgaver, PhD-avhandlinger og undervisningsemner, samt diskutere hva en skisse til et forskningsprogram knyttet til Klarspråk-prosjektet bør inneholde.

Resultatet av alle de konstruktive innspillene og diskusjonene på seminaret ble mange gode ideer og mye engasjement, som forhåpentligvis blir fulgt opp på institusjonelt nivå snarest mulig.

For den som er interessert i å lese mer om seminaret, vil forskergruppa etter hvert publisere et fyldig referat fra seminaret. Dette vil bli åpent tilgjengelig i elektronisk form blant annet på forskergruppas nettsider og vi lover lenke fra Sakprosabloggen.

Diskutér på facebook