Sakprosaundervisning fra Umberto Ecos kollega

Forskningsmiljøet for norsk sakprosa ved Universitetet i Oslo har vært så heldige å få Siri Nergaard til å vikariere som sakprosaprofessor i høst, når Johan L. Tønnesson går ut i foreldrepermisjon. Å få inn en kompetanse som hennes i forskningsmiljøet er en fantastisk ressurs. Nergaard imponerte både som gjesteforeleser i retorikkseminarrekken i vår, og som kommentator under seminaret “Etikk på sakprosaplakaten” som gikk av stabelen den 10.juni.

Siri Nergaard har bodd i Bologna, i Italia, i over 20 år. Etter endt mellomfagseksamen i italiensk ved UiO fikk hun ett års statsstipend for å studere i Italia. Hun har skrevet hovedoppgave i semiotikk, og deretter ble det doktorgrad, fortsatt i semiotikk. Ved begge anledninger hadde hun ingen ringere Umberto Eco som veileder. Han delte hennes fascinasjon for det som ifølge henne selv er hennes hovedinteresseområde, nemlig oversettelse: “i utgangspunktet i et semiotisk perspektiv, men gjennom årene i ganske utvidet forstand, som rommet der tekster, personer, kulturer, møtes, konfronteres, tolkes og representeres.”  Dette feltet var forholdsvis lite utforsket i det semiotiske miljøet på det tidspunktet.

Om doktorgradsarbeidet sitt sier Nergaard: “Det var en veldig inspirerende tid, og for mitt vedkommende starten på et arbeid jeg fortsatt driver med, både i forskning og i undervisning.

I min jobb på Master i Forleggeri på Universitetet i Bologna, der jeg underviser i oversettelsesteori, er jeg opptatt av hvordan oversettelse opererer i forlagsverdenen. Der prøver jeg å se på hvordan oversettelser utføres i forskjellige forlagsideologiske sammenhenger.”

Masterstudiet, der Nergaard underviser, ble opprettet i 2001 og var da ganske enestående i sitt slag. Det var Umberto Eco som tok initiativ til å starte studiet, da han mente at forlagene hadde behov for redaktører med spesifikk utdannelse og kompetanse. Programmet tilbyr kurs i alt fra bokhistorie til markedsføring, filologi, tekstteori og copyright, og gir således kompetanse innenfor hele forleggeriets virksomhet. I tillegg til jobben ved masterstudiet i Bologna har Siri Nergaard vært norsklektor ved Universitetet i Firenze i mange år.

Nergaard sier at hun gleder til vikariatet i sakprosa ved Universitetet i Oslo til høsten: “Jeg har stor respekt for arbeidet som er gjort for å utvikle faget og for den oppmerksomhet man har oppnådd rundt sakprosateksters rolle i samfunnet. Mitt perspektiv i forhold til sakprosa vil nødvendigvis være preget av min bakgrunn og mitt teoretiske og kulturelle ståsted: semiotikk, kulturteori, oversettelse, forleggeri. I tillegg vil kurset være preget av at jeg på mange måter er å regne som en outsider, i sakprosamiljøet, i det norske akademiet, i Norge. Jeg vil med andre ord se på det norske sakprosa-fenomenet utenfra, og forsøke å sette det inn i en europeisk kontekst.

Med utganspunkt i semiotikken vil jeg behandle sakprosa som tekst og utforske tekstens narrative egenskaper uansett hvilken sjanger den tilhører. Ved å sette søkelys på problemene ved å opprette kategorier hvor de forskjellige tekster skal plasseres, vil jeg videre analysere konsekvensene en slik opprettelse faktisk har i det norske tekstuniverset. Sakprosa som institusjon vil diskuteres i den forbindelse. I løpet av kurset kommer jeg også til å se på sakprosa i relasjon til (multi)-medier, flerspråklighet, og interkulturalitet, samt se på sakprosa i forhold til oversettelse.”

I tillegg til sakprosavikariatet skal Nergaard undervise på Master i faglitterær skriving ved Høyskolen i Vestfold. I vår underviste hun i «Litterær sakprosa» sammen med Merete Morken Andersen, og denne høsten skal de ta seg av modulen «Formidling og forleggeri». “Det er veldig spennende å jobbe med studenter som forhåpentligvis kan utvikle seg til å bli fremtidens sakprosaskribenter,” sier hun.

Siri Nergaars  håper å kunne tilføre faget noe, men understreker at dette  aldri ville ha kunnet latt  seg gjøre uten stor hjelp fra «sakprosa-ekspertene»: “Johan Tønnesson har vært en viktig hjelper i utformingen av program og pensum, Kjell Lars Berge vil holde noen forelesninger, og generalsekretæren i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Trond Andreassen, vil møte studentene i foreningens lokaler.”

Det ser med andre ord ut til at vi går et spennende sakprosasemester i møte ved Universitetet i Oslo, og det gjenstår bare å på vegne av Forskningsmiljøet ønske Siri Nergaard hjertelig velkommen.

Diskutér på facebook