Ta en titt på disse ferske masteroppgavene, som alle tar for seg sakprosatekster:

Hvordan framstilles arbeid og arbeidsliv i ni norske leksika – fra Salomonsen 1893-1911 til Store Norske i 2005?
Dette er temaet i Monica Johnsrud Svenningsens masteroppgave, som er mye av et pionerarbeid.
Les mer om avhandlingen her!

Hvordan modifiserer elever sine ytringer når de skriver?
Marit Berge leverte nylig en fremragende masteroppgave hvor hun studerer «modalitet» i elevtekster. En del av hennes konklusjon går ut på at «Modalitet framstår som en ressurs som blant annet bidrar til å nyansere i forhold til sannhetsbegrepet, å oppfordre til/komme med løfter om handling og å skape flerstemmighet.»
Les mer om avhandlingen her!

«Klassekampen» som sakprosahistorie
Kjetil Bull har under overskrifta «Frå løpesetel til dagsavis» studert endringar i sjangerbruken i avisa Klassekampen frå dei første utgåvene til i dag.
Les meir om avhandlinga her!

Bønn som kommunikasjon
Siri Røyrvik Myhrens masteroppgave bygger på opptak gjort av ni gudstjenester i tre kristne trossamfunn i Oslo-området og kvalitative intervju med fem teologistudenter. Lydopptakene er gjort i Den norske kirke, Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Pinsebevegelsen. Forfatteren hevder blant annet at «selv om guddommen er den uttalte og primære mottakeren av bønnen, er form og innhold i høy grad farget av at den/de som ber også ser menigheten som mottaker. […] På bakgrunn av den doble mottakerforståelsen i gudstjenestens bønn, blir bønnen sett som en språklig arena som blant annet gir uttrykk for identitet og for hvor en hører hjemme i kirkelandskapet.»
Les mer om avhandlingen her!

Diskutér på facebook